دریچه ای روبه طراحی و اجرای رویای شما.

ارائه

در این مرحله مهم ارائه سفارش دهنده برای اولین بار باطرح روبرو می شود. در یک پرزنت موفق هرآنچه طراح در انجام کار متوجه اش بوده است برای مخاطبین روشن می شود.