دریچه ای روبه طراحی و اجرای رویای شما.

Process

Manages Process

 • 12
  دسامبر

  بریف

  در این مرحله طراح سعی می کند به درک درست و کاملی از انتظارات و اهداف سفارش دهنده برسد. بریف می تواند طی جلسه ای حضوری، غیرحضوری یا با...

  Read More
 • 12
  دسامبر

  تحقیق

  تحقیق بسته به موضوع و اندازه برندمی تواند ساده یا پیچیده باشد. حاصل این مرحله جمع آوری اطلاعاتی است که طراح را در مورد موضوعو موارد مرتبط با آن...

  Read More
 • 12
  دسامبر

  ایده

  طراح در این مرحله ایده های مرتبط و مشابه با موضوع کار را می بیند و با ترکیب اطلاعات حاصل از مرحله قبل، ذهن را درگیر یک الگوی فکری...

  Read More
 • 12
  دسامبر

  اسکچ

  یادداشت و ترسیم سریع ایده ها بدون درنظر گرفتن کیفیت مهم ترین اقدام این مرحله است. اتودها طراح را تجهیز می کنند پس هرچقدر بیشتر باشند دست طراح بازتر...

  Read More
 • 12
  آگوست

  اجرا

  مناسب ترین پیش طرح ها انتخاب و با رعایت استانداردها موجود به اجرا می رسند، هرچقدر مهارت نرم افزارری طراح بیشتر باشداین مرحله سریع تر و بهت انجام می...

  Read More
 • 12
  آگوست

  ارائه

  در این مرحله مهم ارائه سفارش دهنده برای اولین بار باطرح روبرو می شود. در یک پرزنت موفق هرآنچه طراح در انجام کار متوجه اش بوده است برای مخاطبین...

  Read More
 • 12
  آگوست

  بازخورد

  پس از ارائه اولین طرح، نظراتی حاصل می شود که منظور کردن آن ها در کاربردی شدن نتیجه نهایی کم تاثیر نیست. ارزش نهایی یک طرح گرافیکی در استفاده...

  Read More
 • 12
  آگوست

  تحویل

  بلآخره طرح نهایی در فرمت و قطع های مورد نیاز به سفارش دهنده تسلیم می شود.برای یک طراح حرفه ای رسیدن به نتیجه مطلوب توامبا رضایت مشتری یعنی تجربه...

  Read More